Varför fastighetsnära insamling och vad innebär det?

Vad är ett fyrfackskärl?

Ett kärl indelat i fyra fack för fastighetsnära insamling. Det gör det möjligt att sortera flera sorters avfall i samma kärl.

Vad innebär FNI – fastighetsnära insamling?

Att avfallet ska sorteras och samlas in i nära anslutning till bostaden.

Vilka får fyrfack?

Alla som bor i småhus får fyrfackskärl, alltså i villa, radhus, gathus och fritidshus.

Varför införa FNI – fastighetsnära insamling?

Att sortera ditt avfall är inte bara viktigt för att ta vara på miljön och våra begränsade resurser på jorden. Både svensk lagstiftning och de lokala avfallsföreskrifterna kräver att vi alla sorterar vårt avfall.

Genom att sortera hemma gör miljön en klar vinst. Med ett kärl för förpackningar och tidningar blir det nämligen mycket lättare att sortera rätt. Och då minskar risken att förpackningar och tidningar hamnar i restavfallet. I kommuner som redan infört fastighetsnära insamling ser man att återvinningen av förpackningsmaterial ökat rejält. Samtidigt minskar mängden restavfall som går till förbränning. Ren miljövinst!

Varför just insamlingssystem med fyrfack?

LSR vill att det ska löna sig att värna om miljön. Därför valde vi en lösning som inte kostar skjortan, som innebär bättre service och ger bästa effekten för miljön.

 • Det är kostnadsfritt
  Fyrfackskärlet är avgiftsfritt. Du betalar alltså ingenting extra för ditt kärl och avfallet du lämnar där. Detta eftersom vi kompletterar befintligt insamlingssystem med kärl för mat- och restavfall. I stället för att byta till ett helt nytt system.
 • Det blir enklare för dej
  Vi hämtar dina förpackningar och tidningar i stället för att du kör dom till åvs.
 • Det blir bättre för miljön
  Erfarenheten visar att återvinningen ökar när vi sorterar förpackningar och tidningar fastighetsnära. Vi har dessutom valt att behålla nuvarande kärl för mat- och restavfall stället för att införa ett helt nytt system. Det innebär att vi slipper skicka nästan 24 000 fullt fungerande kärl till återvinning.

Ett testat system

LSR genomförde en test med ett fyrfackskärl i utvalda områden 2017–2022. Vi vet därför att systemet fungerar bra. Efter utvärdering av försöket visade det sej att:

 • 91 procent av hushållen tyckte att fyrfackskärlet underlättade källsorteringen.
 • 99 procent av hushållen ville fortsätta med fyrfackskärlet.

Försöket gav oss också en möjlighet att optimera det nya fyrfackskärlet du får av oss:

 • Indelningen är justerad efter efterfrågan (läs mer under 4-fackskärlet).
 • Plastförpackningar och tidningar har bytt plats – nu är det ett större fack för plasten, 155 liter.
 • Nya dekaler enligt det nationella skyltsystem vi har på återvinningscentralerna. På så sätt känner du igen symbolerna oavsett om du sorterar hemma, eller på återvinningscentralen (åvc).
Måste jag ha fyrfack?

Ja, enligt beslut av tidigare regering ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpackningar. I Landskrona och Svalöv innebär det att alla som bor i småhus eller fritidshus får ett fyrfackskärl för att sortera förpackningar och tidningar.

Varför kan jag inte sortera glas i fyrfack?

LSR väljer att komplettera nuvarande insamlingssystem i stället för att byta till ett helt nytt. Detta av både kostnads- och miljöskäl. Det innebär att alla sorters avfall inte får plats i kärlen.

Verksamheter som återvinner glas föredrar att samla in glasförpackningar i stora behållare på åvs. Då trycks glaset inte ihop och krossas på samma sätt som i fyrfacksbilen. Därför har LSR valt att fortsätta samla in glas via stora behållare på lättillgängliga platser runt om i kommunerna.

Vad kostar 4-fack?

Vad kommer fyrfackskärlet att kosta?

Fyrfackskärlet är avgiftsfritt och kostar dej inget extra.

Hur kan fyrfackskärlet vara kostnadsfritt?

Det är producenterna som ersätter kommunerna för insamlingen av tidningar och förpackningar från hushåll. Detta från och med årsskiftet. Tidigare har producenterna haft en egen organisation – FTI AB – som skött insamlingen av tidningar och förpackningar.

Utsättning av kärl

När sätts kärlen ut?

Vi kommer att ställa ut ditt fyrfackskärl någon gång i februari 2024.

Var ställer LSR mitt fyrfack?

Vi ställer fyrfackskärlet vid kärlen du redan har om dom står synligt. Annars vid din tomtgräns, till exempel vid din uppfart.

Vad händer om jag inte tar emot mitt kärl?

Tar du inte emot kärlet och det blir stående kommer ett ärende att skickas till tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten debiterar då fastighetsägaren en avgift per timma. I Landskrona är tillsynsavgiften 1 150 kronor per påbörjad timma och i Svalövs kommun 1 050 kronor per påbörjad halvtimma.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/