Sköna hem för växter och djur.

Med tiden ska vi utveckla Lundåkradeponin till ett naturområde. Ett jättejobb som du får veta mer om här. Det kommer alltså att dröja ett tag innan prästkragar, klöver och vallmo kan blomstra över hela deponin. Men då kan du räkna med att tofsvipor, kaniner, nyckelpigor och en hel del andra djur också kommer att gilla grönskan här.

Efter att sluttäckningen är klar 2028 påbörjar vi efterbehandling av deponin. Vi räknar med att det tar minst 30 år innan området är säkert och riskfritt ur miljöperspektiv. Så det kommer att ta lång tid innan du och andra i Landskrona kan beträda området. Målsättningen är att det på sikt ska kunna användas som rekreationsområde.

Från tipp till grönskande område

Området ska vi i takt med att sluttäckningen blir klar plantera med växter som inte har för djupa rötter. Träd kommer vi inte att kunna ha här – träden skulle kunna skada dränering och gummiduk. I stället ska vi plantera växter som på sikt kan ge ett grönskande och miljösäkert område för biologisk mångfald, med viktiga pollinatörer som bin och humlor. Många pollinatörer och viktiga värdväxter är i dag hotade av förändringar i landskapet. Vi jobbar för en artrikedom när det gäller växlighet, insekter och småvilt.

Planterat 14 000 buskar

Under 2020 blev etapp 1 av sluttäckningen klar. Hela 8 hektar täcktes med duk, schaktmassor, jord, kompostjord och på vissa ställen sand. Allt för att just kunna etablera växtlighet. På stora delar av området har vi under året sått gräs och planterat 14 000 buskar. Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansierar etableringen av ängsvegetation och blommande buskar på den sluttäckta deponin.

Öppna ängar för småvilt

Vi ska anlägga öppna ängar där småvilt kan söka föda och nektarsökande insekter kan hitta blommor under stor del av säsongen. Alla åtgärder som vi vidtar under sluttäckning och efterbehandling syftar till att utveckla ett naturområde med biologisk mångfald.

Biologisk mångfald till nytta för omgivningen

Vi vill skapa ett område med så naturlig landskapsbild som möjligt och som gynnar insekter som vi vet har det tufft idag. Även om Landskronaborna inte kommer att kunna få tillträde till området på många år kommer det ändå att bidra till en positiv landskapsbild och en biologisk mångfald till nytta för omgivningen.