Då gick det mesta till tippen.

Under 1900-talet är det massor av alla möjliga sorters sopor som hamnar på tippen eller deponin. Vad som finns på djupet där nere är det ingen som riktigt vet. Och så sent som 2005 gick faktiskt hela 50 procent av hushållsavfallet i Landskrona till Lundåkradeponin. Här får du veta mer om tiden när man gärna ville tro att det som inte syntes inte fanns.

Det var på 1960-talet som man dumpade det första lasset hushållsavfall i det som tidigare var en vik i sydöstra industriområdet. Lundåkradeponin blev till och tjänstgjorde som ”soptipp” under flera decennier. När den sista soppåsen hamnade där cirka femtio år efter starten var området nästan 390 000 kvadratmeter. Lika stort som 55 fotbollsplaner.

Flygbild 1960-talet. Då fanns varken LSR, industriområdet eller Lundåkrahamnen.

Flygbild 1984. Nu har stora delar av Lundåkra industriområde – som LSR, Lundåkradeponin och småbåtshamnen – växt fram.

Flygbild 2010. Vi har påbörjat återställningen av Lundåkradeponin.

Minskat med hela 94 procent

Mycket förändrades under 2000-talet, både i den nationella lagstiftningen kring avfallshantering och på LSR. Sverige har valt att försöka minska mängden deponerat avfall med hjälp av olika styrmedel. Från att ha deponerat över 50 procent år 2005 blev det helt stopp från 1 januari 2009. Då blev det förbjudet att deponera organiskt material och utsorterat brännbart avfall. Sedan 1994 har mängden hushållsavfall till deponi minskat med hela 94 procent.

Full fart framåt

2001 – Sverige införlivar EU-direktivet genom förordningen om deponering av avfall. Avsikten är att minska deponeringen. Syftet är att förebygga och minska negativa effekter som deponering av avfall kan ge på människors hälsa och på miljön.
2002 – Förbud att deponera utsorterat brännbart avfall. Ska vara uppfyllt 2009.
2005 – Förbud att deponera organiskt avfall. Ska vara uppfyllt 2009.
2009 – Samtliga deponier måste uppfylla förordningens krav. Lundåkradeponin stängs och vi påbörjar återställningsarbetet.
2018 – LSR får ny tid för sluttäckning, 31 december 2028.
2020 – Sluttäckningens etapp 1 av 8 startar. Första delen av tätskiktet och dukarna är klara och slutbesiktas.
2028 – Sluttäckningen av Lundåkradeponin ska vara klar.