Ditt sopansvar.

Det är förstås viktigt att företag och verksamheter sorterar avfallet rätt. Om du har abonnemanget Miljö och inte sorterar matavfallet i rätt kärl tar vi ut en avgift på 413 kr plus moms.

Farligt avfall och elavfall får inte blandas med hushållsavfall. Det ska hanteras enligt renhållningsordningens föreskrifter.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och liknande lämnar du till renhållaren när du begär hämtning. Alla ändringar när det gäller det här ska du anmäla omedelbart till renhållaren. Kontakta då oss på LSR, 0418-45 01 00, kundtjanst@lsr.nu.

Svängrum vid miljöhus och soprum.

Det är fastighetsägarens ansvar att ge utrymme åt bilen som hämtar avfallet. Storlek och standard på enskild väg och tomtmark ska vara tillräcklig för fordonet. Tänk på att grenar och buskar som växer ut över vägen kan behöva tas bort. Bilen som hämtar avfallet behöver 4 meter fri höjd och en vägbredd på 3,5 meter. Vägen ska vara röjd till en bredd på 5,5 meter. Fordonet ska också kunna vända på platsen där avfallet hämtas.

Vägarbete och gatuarbete

Det är fastighetsägarens ansvar att kontakta LSR vid trafiktekniska svårigheter som kan påverka sophämtningen. Tillsammans med fastighetsägaren kan LSR och LSR:s entreprenör komma överens om tillfällig hämtningsplats under väg/gatuarbete.

När allmänna gator och vägar påverkas av arbeten ska ansvarig för verksamheten ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan) hos kommunen.  LSR får dessa planer som information och kan vid behov medverka till ändrad hämtningsplats.

Om inte LSR eller vår entreprenör bär skuld till den uteblivna sophämtningen debiteras abonnenten enligt taxa för extra hämtning.

Tveka inte att kontakta oss om ni är osäkra.

Bygga miljöhus

Det är mycket man behöver hålla koll på när man planerar att bygga ett nytt miljöhus. Det finns två rapporter som Boverket respektive Avfall Sverige tagit fram som kan komma till hjälp.

Boverkets avfallshandbok pdf

Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen pdf