Fritidshus

Från den 1 januari 2022 gäller en ny avfallstaxa. Vi har jobbat hårt med att skapa en ny tydligare och mer lättläst taxa. För fritidshusen innebär det att man nu fått ett namnbyte från sommarabonnemang och din faktura kommer nu ha en grundavgift för fritidshus.

Då LSR hanterar kommunalt avfall som monopol är det ingen vinstdrivande verksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader som uppstår för att hantera avfallet. Det gäller avfallskollektivet som helhet. Inom kollektivet kan taxan användas för att styra beteenden, så kallad miljöstyrning. I avfallstaxan kan ni lära er mer om vad er taxa går till.

Grundavgift

Ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av återvinningsanläggning (åva) – för närvarande återvinningscentral (åvc) och återvinningsstation (åvs) – behandling av avfall som lämnas på åva, insamling och behandling av farligt avfall samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Hämtningsavgift och tömningsavgift

Ska täcka kostnaderna för insamling, transport och behandling av avfall under kommunalt ansvar – inklusive skatt t.ex. förbränningsskatt – som inte täcks av grundavgiften.

Hämtning maj-september

Eftersom fritidshus inte har hämtning året om är säsongen satt till maj-september. Under denna tid hämtar vi ditt avfall enligt det intervall du har beställt.

Resten av året förvarar du själv dina kärl.

Förändringar vid nytecknade abonnemang

Från 1 januari 2022 blir det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall ur restavfallet vid nytecknade abonnemang. Det är inte heller längre möjligt att göra förändringar i det abonnemang som tidigare hette MIX då det utgår.

Ändring medför ökad kostnad

Med den nya taxan införs ett nytt system för att hantera ändringar i abonnemang. Ändringar av antal kärl, kärlstorlek, hämtningsintervall eller liknande kommer vi genomföra en förändring per kalenderår utan extra avgift. Gör ni fler förändringar kommer vi ta ut en administrativ avgift på 300 kronor inklusive moms per tillfälle.

Viktigt är också att veta att ändringar i MIX-abonnemang inte kan göras. Ni kommer då automatiskt byta till Standardabonnemang med utsortering av matavfall.

Enskild avfallslösning

I den nya taxan kan man läsa att enskild avfallslösning innebär Avfallslösning för småhus ej ingående i samfällighet med gemensamhetsanläggning för renhållning.

Fritidshus där varje bostad har egna kärl för sitt avfall kommer med den nya taxan debiteras som fritidshus om bostaden enbart används under sommarhalvåret. Används den året om räknas man i stället som småhus. Varje bostad ska då ha sin egen grundavgift samt hämtningsavgift utifrån de kärlstorlekar man använder. Alla priser hittar ni i vår avfallstaxa.

Räkna på din kostnad

I samband med den nya taxan har vi skapat en funktion vi kallar räkna ut din kostnad. I den kan du lätt testa dej fram för att se vad olika kombinationer kostar.

Vårt mål är att hjälpa alla våra boende att komma ner i lägre mängder restavfall. Därför är det viktigt att man sorterar ut förpackningar och returpapper samt matavfall från restavfallet. Är du osäker på hur du kan minska dina mängder får du gärna kontakta vår kundtjänst för hjälp.

Steg 1 Sortera ut förpackningar och returpapper med mera

Vissa typer av avfall ska aldrig läggas i ditt kärl för matavfall eller kärlet för restavfall. Detta ska enligt lag sorteras ut.

Förpackningar: Sorteras ut i form av plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Dessa faller under producentansvaret. Ditt sorterade avfall ska sedan lämnas på din återvinningsstation (åvs).

Returpapper: Sedan 1 januari 2022 har producentansvaret för returpapper försvunnit och blivit kommunalt avfall. Idag är det LSR som ansvarar för insamling av returpapper i Landskrona och Svalöv. Lämna returpappret som tidigare på återvinningsstationen (åvs) i containern som är märkt tidningar.

Grovavfall: Grovavfall kan lämnas på LSR:s återvinningscentraler. Vid volymer som LSR:s personal anser överstiga avfallet från ett normalhushåll utgår extra avgift.

Steg 2 Sortera ut matavfall och minska restavfallet

Genom att genomföra steg 1 minskar vi avsevärt mängden restavfall som måste gå till förbränning. Om vi dessutom får ett matavfall fritt från plast och andra saker som inte hör hemma där kan vi utnyttja alla våra resurser optimalt. Lär dej gärna mer om hur du hanterar ditt matavfall.

Då målsättningen är att minska det avfall som går till förbränning kommer de som ändå väljer att behålla det så kallade MIX-abonnemanget att få högre avgifter, genom miljöstyrning. Det innebär dubbla grundavgifter då hanteringen av osorterat avfall innebär höga kostnader i form av transporter, förbränningsavgift och förbränningsskatt. Självklart är ni välkomna att byta abonnemang och därmed börja sortera ut matavfall, returpapper och förpackningar. Därigenom kan ni minska er årsvolym av restavfall och på så sätt spara pengar.

Gemensam avfallslösning

I den nya taxan kan man läsa att gemensam avfallslösning innebär Avfallslösning för flerbostadshus och samfälligheter med gemensamhetsanläggning för renhållning.

För att få grundavgiften för gemensam avfallslösning måste alltså avfallet hämtas på en gemensam plats. Ofta kallat miljörum.

Fastighetsägaren ansvarar för att vi på LSR har korrekta uppgifter om hur många grundavgifter (antal bostäder) som ska faktureras. I taxan kan man även läsa att Har fastighetsägare inte anmält förändring som medför högre avgift kan denna påföras retroaktivt.

Steg 1 Sortera ut förpackningar och returpapper med mera

Vissa typer av avfall ska aldrig läggas i ditt kärl för matavfall eller kärlet för restavfall. Detta ska enligt lag sorteras ut.

Förpackningar: Sorteras ut i form av plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Dessa faller under producentansvaret.

Hanteringen kan göras på två sätt:

 1. Få det sorterade avfallet hämtat i miljörummet. Ni tecknar ett avtal med en fristående entreprenör i branschen. Tänk på att ni måste använda en entreprenör som är certifierad av FTI. Ni hittar en lista på certifierade entreprenörer här.
 2. Lämna förpackningarna på återvinningsstationen (åvs).

Returpapper: Sedan 1 januari 2022 har producentansvaret för returpapper försvunnit och blivit kommunalt avfall. Idag är det LSR som ansvarar för insamling av returpapper i Landskrona och Svalöv.

Hanteringen kan göras på två sätt:

 1. Teckna ett avtal med en av LSR auktoriserad entreprenör för att få ert returpapper hämtat i ert miljörum mot en avgift.
 2. Lämna returpappret på återvinningsstationen (åvs) i containern som är märkt tidningar.

Grovavfall: Grovavfall kan lämnas på LSR:s återvinningscentraler. Vid volymer som LSR:s personal anser överstiga avfallet från ett normalhushåll utgår extra avgift.

Steg 2 Sortera ut matavfall och nå målvolymen för restavfall

För alla nya abonnemang blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. För er som redan idag sorterar ut matavfallet förändas inget. Det är viktigt att ni har en matavfallkärlsvolym som matchar antalet grundavgifter på hämtstället.

För gemensamhetsanläggningar finns i taxan en målvolym för restavfall. Målvolymen är på 3360 L / grundavgift (hushåll) och år. Genererar man en högre volym kommer avgiften bli extra hög medan har man lägre volym får man i stället en rabatt. För att hantera detta räknar vi ut en kvot för varje hämtställe. Vill ni ha hjälp att räkna ut er kvot kan ni testa vår volymberäknare för flerbostadshus.

Då målsättningen är att minska det avfall som går till förbränning kommer de som ändå väljer att behålla det så kallade MIX-abonnemanget att få högre avgifter, genom miljöstyrning. Det innebär dubbla grundavgifter då hanteringen av osorterat avfall innebär höga kostnader i form av transporter, förbränningsavgift och förbränningsskatt. Självklart är ni välkomna att byta abonnemang och därmed börja sortera ut matavfall, returpapper och förpackningar. Därigenom kan ni minska er årsvolym av restavfall och på så sätt spara pengar.

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

  1. Allmänt

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

  1. Varför vi behöver dina uppgifter

LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

   • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
   • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
   • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
   • tillgång till Mina sidor,
   • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
   • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
   • faktura

samt för att vi ska kunna

   • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
   • lägga effektiva tömningsrundor,
   • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
   • genomföra kundundersökningar,
   • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
   • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

  1. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR

Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

  1. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan

Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

  1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

  1. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona

 

   1. Rättslig grund för kamerabevakning

På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

   1. Lagras högst en månad

Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

   1. Tillgång till inspelat material

Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

  1. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv

 

   1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer

Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

   1. Lagras i 180 dagar

Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

   1. Tillgång till material och portabilitet

Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

  1. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

  1. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

   • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller info@lsr.nu så hjälper vi dig.

  1. Mer information om dataskyddsförordningen

LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/