Bra att veta för flerbostadshus

I Landskrona och Svalöv består en stor del av bostäderna av flerbostadshus. För att uppmuntra till mindre restavfall samt större andel avfall som blir rätt sorterat styr vår avfallstaxa mot detta. Taxan är beslutad av respektive kommunfullmäktige.

Då LSR hanterar kommunalt avfall som monopol är det ingen vinstdrivande verksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader som uppstår för att hantera avfallet. Det gäller avfallskollektivet som helhet. Inom kollektivet kan taxan användas för att styra beteenden, så kallad miljöstyrning. I avfallstaxan kan du lära dej mer om vad din taxa går till.

Grundavgift

Ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av återvinningsanläggning (åva) – för närvarande återvinningscentral (åvc) och återvinningsstation (åvs) – behandling av avfall som lämnas på åva, insamling och behandling av farligt avfall samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Hämtningsavgift och tömningsavgift

Ska täcka kostnaderna för insamling, transport och behandling av avfall under kommunalt ansvar – inklusive skatt t.ex. förbränningsskatt – som inte täcks av grundavgiften.

Steg 1 Sortera ut förpackningar och returpapper med mera

I avfallsföreskrifterna kan vi läsa:

7 § Fastighetsägaren är skyldig att informera den eller de som bor eller är verksamma i fastigheten om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner av avfall som listas i bilaga 1 och om gällande regler för avfallshantering, samt verka för att dessa efterlevs.

 

17 § Den som ger upphov till kommunalt avfall ska sortera ut de avfallsslag som listas i bilaga 1 och hålla dessa skilda från annat avfall genom att lämna dem i avsedd behållare.

 

18 § Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla de avfallsslag åtskilda som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till LSR för borttransport.

 

Tittar man sedan på bilaga 1 ser man att det bland annat innebär att man är skylig att sortera ut förpackningar, returpapper och grovavfall från övrigt avfall. Den kompletta listan hittar du i avfallsföreskrifterna.

Förpackningar: Sorteras ut i form av plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar. Dessa faller under producentansvaret. För att få avfallet hämtat tecknar du avtal med en fristående entreprenör i branschen. Tänk på att du måste använda en entreprenör som är certifierad av FTI. Du hittar en lista på certifierade entreprenörer här.

Returpapper: Sedan 1 januari 2022 har producentansvaret för returpapper försvunnit och blivit kommunalt avfall. Idag är det LSR som ansvarar för insamling av returpapper i Landskrona och Svalöv. Teckna ett avtal med en av LSR auktoriserad entreprenör för att få ditt returpapper hämtat.

Grovavfall: Grovavfall kan lämnas på LSR:s återvinningscentraler. Vid volymer som LSR:s personal anser överstiga avfallet från ett normalhushåll utgår extra avgift.

LSR erbjuder också lösningar för flerbostadshus för insamling av vissa typer av elavfall.

Lilla elpaketet – behållare för lysrör, batterier, småelektronik och ljuskällor. Till en kostnad av 900 kronor inklusive moms per år.

Stora elpaketet – elbur för elektronik och behållare för lysrör, batterier, småelektronik och ljuskällor. Till en kostnad av 900 kronor inklusive moms per år.

Det ingår hämtning 4 gånger per år. Extra hämtning kostar 300 kronor inklusive moms per gång.

Steg 2 Sortera ut matavfall och nå målvolymen för restavfall

För alla nya abonnemang blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. För er som redan idag sorterar ut matavfallet förändas inget. Det är viktigt att du har en matavfallkärlsvolym som matchar antalet grundavgifter på hämtstället.

För flerbostadshusen finns i taxan en målvolym för restavfall. Målvolymen är på 3360 L / grundavgift (hushåll) och år. Genererar man en högre volym kommer avgiften bli extra hög medan har man lägre volym får man i stället en rabatt. För att hantera detta räknar vi ut en kvot för varje hämtställe. Vill ni ha hjälp att räkna ut er kvot kan ni testa vår volymberäknare för flerbostadshus.

Då målsättningen är att minska det avfall som går till förbränning kommer de som ändå väljer att behålla det så kallade MIX-abonnemanget att få högre avgifter, genom miljöstyrning. Det innebär dubbla grundavgifter då hanteringen av osorterat avfall innebär höga kostnader i form av transporter, förbränningsavgift och förbränningsskatt. Självklart är du välkommen att byta abonnemang och därmed börja sortera ut matavfall, returpapper och förpackningar. Därigenom kan du minska din årsvolym av restavfall och på så sätt spara pengar.

Fastighetsägaren leder arbetet

Som fastighetsägare kan du göra stor förändring i hur väl ert avfall sorteras. Saker som hur miljörummet städas samt var olika typer av kärl står kan göra skillnad. Ibland sorterar man inte avfallet för att förutsättningarna i lägenheten är för dåliga.

Tänk också på att det är fastighetsägaren som är skyldig att meddela LSR korrekt antal grundavgifter (hushåll) samt andra förändringar som kan påverka avfallshämtningen. I avfallstaxan kan man läsa: Har fastighetsägare inte anmält förändring som medför högre avgift kan denna påföras retroaktivt. Har vi fel antal grundavgifter registrerade kan det också leda till att du får en felaktig årsvolym / grundavgift och därmed en felaktig kvot.

Ändring medför ökad kostnad

Med den nya taxan införs ett nytt system för att hantera ändringar i abonnemang. Ändringar av antal kärl, kärlstorlek, hämtningsintervall eller liknande kommer vi genomföra en förändring per kalenderår utan extra avgift. Gör du fler förändringar kommer vi ta ut en administrativ avgift på 300 kronor inklusive moms per tillfälle.

Viktigt är också att veta att ändringar i MIX-abonnemang inte kan göras. Du kommer då automatiskt byta till Standardabonnemang med utsortering av matavfall.

Dra nytta av LSRs trycksaker

På LSR försöker vi hjälpa dej som fastighetsägare för att lyckas med din avfallshantering och sortering. Under dokument har vi samlat trycksaker vi tagit fram just för er. Dessa är fria att skriva ut och använda i sitt miljörum. Gör det lätt att sortera!

 

Saknar du något eller har frågor kan du alltid kontakta oss på kundtjanst@lsr.nu

Så behandlar LSR dina personuppgifter

Ladda hem som PDF fil.

 1. Allmänt
 2. Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är enlagstiftning från EU som från 2018-05-25 ersätter personuppgiftslagen (PuL). Lagstiftningen är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur LSR behandlar personuppgifter enligt GDPR.

  Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

  Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och det är LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

 3. Varför vi behöver dina uppgifter
 4. LSR:s uppdrag är att samla in, transportera och behandla hushållsavfall (innefattande avfallshämtning och slamtömning) från Landskrona stad och Svalövs kommun.

  För att kunna utföra tömning och fakturering behöver vi hantera en del grundläggande personuppgifter från dig såsom namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning. För att underlätta kommunikationen med dig behöver vi ofta telefonnummer och/eller e-post. I förekommande fall behöver vi även hantera beslut om dispens, autogiromedgivande och sjukintyg.

  Vi behöver också veta var dina sopkärl eller ditt enskilda avlopp finns. Därför har vi kopplat en GPS-koordinat till den plats där dina respektive kärl står vid tömning eller där ditt enskilda avlopp är beläget. För att veta att vi tömmer rätt kärl på den plats som finns angiven i ditt abonnemang, via GPS-koordinaten, har alla LSR:s avfallskärl en ”tagg” monterad, med ett ID-nummer som kopplas till ditt abonnemang.

  LSR behandlar ovanstående personuppgifter för att du ska få

  • hämtning av ditt hushållsavfall, tömning av enskilda avlopp och latrintunnor,
  • utsättning, hemtagning och service av dina kärl,
  • möjlighet att beställa extra tjänster, såsom extratömning eller tvätt av kärl,
  • tillgång till Mina sidor,
  • korrekt information om dina abonnemang i kontakt med kundtjänst,
  • aviseringar, information och liknande kopplat till dina tjänster,
  • faktura

  samt för att vi ska kunna

  • göra uppföljning och dokumentera avvikelser,
  • lägga effektiva tömningsrundor,
  • använda GPS-koordinater för att lokalisera dina kärl vid hämtning,
  • genomföra kundundersökningar,
  • hantera eventuella påminnelser och inkassoärenden kopplade till obetalda fakturor,
  • tillse att LSR betalar rätt avgifter till entreprenören (prissättningen bygger på antal tömda kärl, enskilda avlopp m.m.).

  För utförande av avfallstjänster översänder LSR personuppgifter till den entreprenör som enligt avtal har i uppdrag att för LSR:s räkning utföra tömning av avfallskärl eller enskilda avlopp. Entreprenören får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget. LSR ger instruktioner till entreprenörerna att registrera uppgifter om genomfört uppdrag, det vill säga genomförda tömningar och/eller avvikelser. Entreprenören agerar då som personuppgiftsbiträde åt LSR.

  Det kan också finnas andra som behöver ta del av dina personuppgifter, som exempelvis vårasystemleverantörer. Dessa agerar då, i likhet med entreprenörenen, som personuppgiftsbiträden.

 5. Vad som händer med dina uppgifter när du kontaktar LSR
 6. Du kan komma i kontakt med oss på LSR genom vår hemsida, e-post, telefon eller brev.

  När du kontaktar oss behöver du vanligen lämna personuppgifter. Främst sker det när du har frågor om ditt abonnemang, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extra tjänster, men det kan även ske när du lämnar synpunkter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna ge information om, samt administrera ditt abonnemang.

  När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

  Vi avråder från att du skickar känsliga personuppgifter (exempelvis sjukintyg) via e-post till oss. Använd istället telefon eller skicka brev.

  För att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår hemsida använder vi cookies (kakor). Syftet är att kunna se hur hemsidan används och att kunna göra förbättringar. När du besöker vår hemsida får du information om att cookies används. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen.

 7. Vi hämtar ibland dina uppgifter från annan
 8. Ibland hämtar vi personuppgifter om dig från någon annan, exempelvis från Lantmäteriet. För att göra en sådan hämtning krävs att det finns en laglig grund för det.

 9. Lagring av personuppgifter
 10. Personuppgifter som kommer in till ett kommunalt bolag som LSR blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

  Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt abonnemang, som när du anmäler och har ett aktivt abonnemang hos oss, men också den tid efter att ditt abonnemang avslutats som krävs för att vi ska följa bokföringslagen.

 11. Kamerabevakning på återvinningscentralen i Landskrona
  1. Rättslig grund för kamerabevakning
  2. På återvinningscentralen i Landskrona har vi kamerabevakning dygnet runt. Rättslig grund för bevakningen är att förebygga och dokumentera brott samt att upptäcka brand. LSR har tillstånd av Länsstyrelsen att använda fasta kameror för bevakning.

  3. Lagras högst en månad
  4. Vi får spara lagrat bildmaterial högst en månad efter inspelningstillfället. Undantaget är om materialet lämnas över till domstol, polis- eller åklagarmyndighet med anledning av misstanke om brott. Det lagrade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar.

  5. Tillgång till inspelat material
  6. Lagrat material får endast spelas upp när det finns misstanke om brott. Det är endast IT-ansvarig på LSR och utredande polis som får tillgång till inspelat material.

 12. Registrering av registreringsnummer med sensor på återvinningscentralerna i Landskrona och Svalöv
  1. Rättslig grund och ändamål för registrering av registreringsnummer
  2. Vid inpassering till LSR:s återvinningscentraler i Landskrona och Svalöv avläses och registreras registreringsnummer på samtliga fordon via sensorer. Rättslig grund för registrering av registreringsnummer är uppgift av allmänt intresse.

   Syftet med registreringen är att automatiskt debitera lätta lastbilar registrerade på ett organisationsnummer dvs. företag och verksamheter. Debiteringen sker då kostnader för hanteringen av verksamhetsavfall inte skall belasta Renhållningskollektivet (hushållen).

   Informationen som fås vid registreringen används också för att sammanställa statistik över exempelvis besöksantal, vanliga besökstider samt varifrån våra besökare kommer.

  3. Lagras i 180 dagar
  4. Registrerade uppgifter sparas i 180 dagar. Bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen vilket innebär att uppgifter om fordon som debiterats bevaras i sju år plus innevarande år.

  5. Tillgång till material och portabilitet
  6. Det sker en omedelbar kryptering av registreringsnummer vid avläsningspunkten vilket gör att enskilda registreringar inte är sökbara. Av samma anledning är det också svårt att överföra information om en enskild registrering till en annan part.

 13. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
 14. I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att informera eller det skulle medföra en oproportionellt stor ansträngning för oss.

  Du har rätt att ta reda på vad som står skrivet om dig i våra register och hur vi behandlar dessa uppgifter. Det gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag genom att kontakta kundtjänst. Du har rätt att få utdraget inom en månad. Vi lämnar i första hand utdraget till dig personligen, när du kommer till oss på Stuverigatan 25 i Landskrona och visar giltig legitimation. I andra hand kan vi skicka utdraget till din folkbokföringsadress.

  Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran kan bara tillgodoses när det inte står i strid med vårt uppdrag eller medoffentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.

  Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.

  Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket. Ovan kan te x innebära tjänster såsom sms-aviseringar och mejlutskick.

  Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds-myndigheten.

  Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.

 15. Laglig grund för att vi behandlar dina personuppgifter
 16. Det finns olika lagliga grunder för att vi får behandla dina personuppgifter:

  • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
  • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtaldär du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
  • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.

  Du har alltid rätt att få information om på vilken laglig grund som hanteringen av dina uppgifter sker. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta oss på 0418–450 100 eller kundtjanst@lsr.nu så hjälper vi dig.

 17. Mer information om dataskyddsförordningen
 18. LSR har utsett ett dataskyddsombud. Om du har synpunkter LSR:s hantering av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet via e-post dataskyddsombud@landskrona.se eller genom att ringa Landskrona stads växel 0418-47 00 00 och fråga efter dataskyddsombud.

  Du kan också läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/