Slam och latrin.

I Landskrona stad och Svalövs kommun är det LSR som ansvarar för kommunal slamtömning. Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall. Enligt miljöbalkens och renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering är det endast kommunen – eller entreprenör som kommunen utser – som får tömma och transportera hushållsavfall. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll och för att den är tillgänglig för tömning.

Viktigt om enskilt avlopp.

Slambilar är både bredare och betydligt tyngre än personbilar. Vägen måste vara körbar för slamsugningsfordon. Det innebär följande:

Vägen ska klara fordon med vikt upp till 30 ton.

Minsta vägbredd ska vara 3,5 meter. Och det ska vara möjligt för slambilen att vända i anslutning till själva anläggningen.

Vägen ska vara röjd och fri från buskar/träd/hinder till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.

Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats.

Vintertid ska snön vara bortröjd och vägen vara bekämpad från halka.

Lätt att hitta.

Tänk på att anläggningen ska vara lätt att hitta. Räkna inte med att föraren i slambilen hittar den bara för att den tömts tidigare. Det kan vara olika förare vid olika tillfällen. Märk gärna ut anläggningen med pinne eller flagga.

Nära körbar väg.

Anslutningsplatsen där slambilen kopplar på slangen ska vara så nära körbar väg som möjligt. Slangdragning medför nämligen mycket hög arbetsbelastning för föraren. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och tömningsstället bör inte överstiga 10 meter. Om slanglängden är över 10 meter debiterar vi avgift enligt renhållningstaxan. Om avståndet är längre kan du dra en lös eller nedgrävd slang med kopplingar från avloppsanläggningen till slambilens uppställningsplats. Se till att vägen där föraren ska dra slangen är fri från hinder som staket, murar och växtlighet.

Lätt att öppna lock.

Locket ska vara lätt att öppna och eventuella bultar eller lås borttagna. Vid tömning får inte brunnslock eller manlucka vara övertäckt av exempelvis jord eller snö. Se till att locket inte frusit fast. Många betonglock väger för mycket. En enda person ska kunna lyfta av och på brunnslocket. Därför bör det inte väga mer än 15 kilo. Det finns lättare lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och själv installera på din slambrunn. Om anläggningen kräver 2 personer för att lyfta tungt lock eller för att hantera lång slangdragning debiterar vi detta enligt renhållningstaxan. Lock som 2 personer inte kan hantera ansvarar fastighetsägaren för att lyfta av inför tömning. Fastighetsägaren ansvarar då också för nödvändiga åtgärder mot olyckor i väntan på tömning.

Ingen tömning utan instruktion.

Fastighetsägaren ansvarar för att det är tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Ansvaret omfattar också att det finns tillräckligt tydliga tömningsinstruktioner – skriftliga eller muntliga – på plats vid tömningstillfället. I dag finns en mängd olika sorters minireningsverk. Därför varierar också tömningsinstruktionerna. Det kan till exempel vara skillnad i hur mycket slam som ska lämnas kvar i verket för att behålla den biologiska aktiviteten. En del minireningsverk måste du kort efter tömning fylla med vatten igen. Detta är alltså fastighetsägarens eget ansvar. Om tömningsinstruktionerna är otillräckliga utför vi inte tömning.

Viktigt om fosforfällor.

Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt så det kan hämtas med kranbil (undantag är fosforfällor i lösvikt som godkänts före renhållningsordningen 20140701). Vägen måste vara körbar för kranbil. Fri höjd vid fosforfällan ska vara 7 meter. Avståndet mellan angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om säcken väger upp till 500 kilo och högst 5 meter om den väger 1 000 kilo. Om avståndet är längre kan fastighetsägaren lyfta säcken till anvisad plats för hämtning. Det är fastighetsägarens ansvar att tillföra nytt filtermaterial efter tömning.

Så ofta ska du tömma.

Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska enligt renhållningsordningen ske minst en gång per år. Tömning av minireningsverk ska ske enligt tillståndet för anläggningen, dock minst en gång per år. Filtermaterial i fosforfällor ska tömmas enigt tillståndet för anläggningen och tillverkarens anvisningar. Avgiften som fastighetsägaren erlägger för slamtömning är enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige. För brunnar och tankar gäller obligatorisk tömning en gång per år och för fettavskiljare två gånger. LSR fastställer tidpunkten för obligatorisk tömning. Vi meddelar innan vi tömmer.

Extra och akut tömning.

Om du vill ha extra tömning behöver vi få veta det minst en vecka i förväg. Du kan också beställa akut tömning på 010-450 03 00 så ordnar vi en sådan inom 24 timmar. Akut tömning av slam är avsevärt mycket dyrare än ordinarie, budad tömning. Akut tömning av slam sker inom 24 timmar. När kund beställer specifikt datum för slamtömning klassas den som akut eftersom den inte kan läggas på förbestämd tur. Det är Ohlssons som bestämmer tömningsdag för budad tömning och därför blir priset lägre.

Kommunens ansvar.

Tömning av brunnar som tillhör enskilt avlopp är enligt miljöbalken kommunens ansvar. Sådana brunnar är slutna tankar, trekammarbrunnar, septiktankar, minireningsverk, fettavskiljare, gårdsbrunnar och liknande. Detta under förutsättning att de är kopplade till fastighetens avloppssystem och tar emot avloppsvatten därifrån. Vid alla sådana ärenden ringer du direkt till entreprenören Ohlssons, 010-450 02 00.

Avgift om vi inte kan tömma.

För att vi ska kunna utföra arbetet måste vi ha körbar väg fram till närheten av brunnen eller tanken. Du behöver också ha en anordning i markplan som gör det möjligt för oss att tömma. Om de här villkoren inte är uppfyllda – eller personalen som ska tömma av någon anledning inte får tillträde – debiterar vi en avgift på 517 kronor per tillfälle.

Förbered innan vi tömmer.

Lyft av stora och tunga brunnslock (över 15 kilo) innan vi kommer och tömmer. Lägg en träskiva eller liknande över öppningen så ingen hamnar i brunnen. Slanglängd över 10 meter debiterar vi med 155 kronor per påbörjad intervall på 10 meter. Påbörjad kubikmeter avrundar vi uppåt.

Sök dispens hos kommunen.

Miljöförvaltningen i Landskrona stad och Söderåsens miljöförbund i Svalövs kommun beslutar om dispenser från föreskrifterna om avfallshantering. Blanketter för förlängt tömningsintervall, eget omhändertagande och uppehåll hittar du på respektive kommuns hemsida.