Mindre schaktmassor på deponin.     

26 november, 2018

Från 31 december slutar LSR ta emot schaktmassor och annat konstruktionsmaterial för täckning av Lundåkradeponin. Det gäller till exempel jord, blandschakter, askor, slagg, blästersand, siktrester, avfall från sopmaskin och andra restprodukter.

Ett av våra uppdrag är att sluttäcka Lundåkradeponin i Landskrona och det arbetet har pågått i många år. Under den tiden har vi bland annat använt konstruktionsmassor för utjämning av deponiytan. Vi har även lagrat massor för senare användning under sluttäckningsarbetet.

Nu går vi in i en ny fas. Då ska vi förbereda och genomföra påläggning av tätskikt och skyddsskikt. Vi räknar med att det arbetet kommer att ta många år. Och det betyder alltså att vi tills vidare inte längre är i behov av schaktmassor och annat konstruktionsmaterial.

 

Inga nya offerter

Den här förändringen innebär också att vi generellt inte kommer att lämna några nya offerter på mottagning av konstruktionsmaterial efter 31 december 2018. Och från det datumet – eller när ett avtal eventuellt upphör att gälla – kommer vi alltså inte heller att ta emot schaktmassor och annat konstruktionsmaterial på Lundåkradeponin.

Om det skulle bli aktuellt med avsteg från detta tar vi kontakt direkt med respektive kund.

 

Grusiga och sandiga massor

När det gäller den här typen av material blir det ingen förändring. Vi kommer alltså även i fortsättningen ha möjlighet att ta emot grusiga och sandiga massor med KM-klassning (0-8-material med låg finjordshalt).

 

Prislistan upphör

Ordinarie prislista upphör också att gälla från 31 december 2018. Och då när det handlar om schaktmassor, rena massor, betong (alla typer), gatubrunnsslam, asfalt (alla typer), ren tegel – < 50 cm, planglas, Siporex och aska.

 

Fortsatt mottagning av avfall vid åvc

Vår mottagning av avfall från småföretag vid vår återvinningscentral (åvc) påverkas inte av den här förändringen. Vi kommer alltså att fortsätta ta emot den typen av avfall precis som tidigare.

 

Hushållsavfall vårt huvuduppdrag

I LSR:s huvuduppdrag ingår att ta ansvar för insamling, transport och behandling av hushållsavfall inklusive slam. I uppdraget ingår också att ta hand om hushållens farliga avfall. Och vårt huvuduppdrag har vi förstås kvar även i fortsättningen.

 

26/11 har ett brev gått ut till registrerade kunder som berörs av förändringen. Information ang massmottagning Lundåkra 2018