Slam.

I Landskrona stad och Svalövs kommun är det LSR som ansvarar för kommunal slamtömning. Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall. Enligt miljöbalkens och renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering är det endast kommunen – eller entreprenör som kommunen utser – som får tömma och transportera hushållsavfall. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll och för att den är tillgänglig för tömning. Från och med 1 november 2020 kommer det stå ett nytt namn på slambilarna – Puls.

Kontakta oss.

Vid slamärenden ringer du direkt vår entreprenör Puls på 046-25 78 52 eller mejlar till slam@pulsab.se.

Telefonnummer vid akuta ärenden utanför kontorstid (vardagar 16-07, helger och helgdagar): 046-25 78 50.

Viktigt om enskilt avlopp.

Slambilar är både bredare och betydligt tyngre än personbilar. Vägen måste vara körbar för slamsugningsfordon. Det innebär följande:

  • Vägen ska klara fordon med vikt upp till 30 ton.
  • Minsta vägbredd ska vara 3,5 meter. Och det ska vara möjligt för slambilen att vända i anslutning till själva anläggningen.
  • Vägen ska vara röjd och fri från buskar/träd/hinder till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats.
  • Vintertid ska snön vara bortröjd och vägen vara bekämpad från halka.

Lätt att hitta.

Tänk på att anläggningen ska vara lätt att hitta. Räkna inte med att föraren i slambilen hittar den bara för att den tömts tidigare. Det kan vara olika förare vid olika tillfällen. Märk gärna ut anläggningen med pinne eller flagga.

Nära körbar väg.

Anslutningsplatsen där slambilen kopplar på slangen ska vara så nära körbar väg som möjligt. Slangdragning medför nämligen mycket hög arbetsbelastning för föraren. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och tömningsstället bör inte överstiga 10 meter. Om slanglängden är över 10 meter debiterar vi avgift enligt renhållningstaxan. Om avståndet är längre kan du dra en lös eller nedgrävd slang med kopplingar från avloppsanläggningen till slambilens uppställningsplats. Se till att vägen där föraren ska dra slangen är fri från hinder som staket, murar och växtlighet.

Slanglängd över 10 meter debiterar vi med 160 kronor per påbörjad intervall på 10 meter. Påbörjad kubikmeter avrundar vi uppåt.

Lätt att öppna lock.

Locket ska vara lätt att öppna och eventuella bultar eller lås borttagna. Vid tömning får inte brunnslock eller manlucka vara övertäckt av exempelvis jord eller snö. Se till att locket inte frusit fast. Många betonglock väger för mycket. En enda person ska kunna lyfta av och på brunnslocket. Därför bör det inte väga mer än 15 kilo. Det finns lättare lock av glasfiber eller plast som du kan köpa och själv installera på din slambrunn. Om anläggningen kräver 2 personer för att lyfta tungt lock eller för att hantera lång slangdragning debiterar vi detta enligt renhållningstaxan. Lock som 2 personer inte kan hantera ansvarar fastighetsägaren för att lyfta av inför tömning. Fastighetsägaren ansvarar då också för nödvändiga åtgärder mot olyckor i väntan på tömning.

Lyft av stora och tunga brunnslock (över 15 kilo) innan vi kommer och tömmer.

Ingen tömning utan instruktion.

Fastighetsägaren ansvarar för att det är tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske. Ansvaret omfattar också att det finns tillräckligt tydliga tömningsinstruktioner – skriftliga eller muntliga – på plats vid tömningstillfället. I dag finns en mängd olika sorters minireningsverk. Därför varierar också tömningsinstruktionerna. Det kan till exempel vara skillnad i hur mycket slam som ska lämnas kvar i verket för att behålla den biologiska aktiviteten. En del minireningsverk måste du kort efter tömning fylla med vatten igen. Detta är alltså fastighetsägarens eget ansvar. Om tömningsinstruktionerna är otillräckliga utför vi inte tömning.

Viktigt om fosforfällor.

Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt så det kan hämtas med kranbil (undantag är fosforfällor i lösvikt som godkänts före renhållningsordningen 20140701). Vägen måste vara körbar för kranbil. Fri höjd vid fosforfällan ska vara 7 meter. Avståndet mellan angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om säcken väger upp till 500 kilo och högst 5 meter om den väger 1 000 kilo. Om avståndet är längre kan fastighetsägaren lyfta säcken till anvisad plats för hämtning. Det är fastighetsägarens ansvar att tillföra nytt filtermaterial efter tömning.

Så ofta ska du tömma.

Tömning av slam från enskilda avlopp anslutna till WC ska ske enligt tillståndet för anläggningen eller minst en gång per år. Filtermaterial i fosforfällor ska tömmas enligt tillståndet för anläggningen och tillverkarens anvisningar.

Abonnemang och tjänster.

Kampanjtömning är vårt standardabonnemang och det som dom flesta väljer. Det är dessutom det abonnemang som är bäst ur miljösynpunkt och det som är billigaste för dej. Med kampanjtömning tömmer vi din anläggning områdesvis. Vi meddelar dej cirka 2 veckor innan vi kommer och tömmer i just ditt område. Färre transporter och en gladare planet!

Tips! Tänk på att du kan få avisering på sms dagen innan vi tömmer. Då behöver du beställa det av oss.

Hur mycket du betalar i avgift beror på hur stor brunnen eller tanken är. Se alla priser i renhållningstaxan här.

Budad och akut tömning.

När du behöver en extra slamtömning finns det två alternativ, budad eller akut. Väljer du en budad tömning kommer vi och tömmer hos dej inom fem arbetsdagar. För att tidsboka tömningen tillkommer en kostnad på 468 kronor.

Du kan också beställa en akut tömning. Då ordnar vi en sådan inom 24 timmar. Akut tömning är mycket dyrare än kampanj och budad tömning. Beställer du en akut tömning på helgen tillkommer dessutom ett helgtillägg. Se priser på helgtillägg här.

Avgift om vi inte kan tömma.

För att vi ska kunna utföra arbetet måste vi ha körbar väg fram till närheten av brunnen eller tanken. Du behöver också ha en anordning i markplan som gör det möjligt för oss att tömma. Om de här villkoren inte är uppfyllda – eller personalen som ska tömma av någon anledning inte får tillträde – debiterar vi en avgift på 534 kronor per tillfälle.

Sök dispens hos kommunen.

Miljöförvaltningen i Landskrona stad och Söderåsens miljöförbund i Svalövs kommun beslutar om dispenser från föreskrifterna om avfallshantering. Blanketter för förlängt tömningsintervall, eget omhändertagande och uppehåll hittar du på respektive kommuns hemsida.